STANOVY

Šachového klubu Rakovník ustaveného podle zákona č.83/90 o sdružování občanů

Obecná ustanovení

 1. Občanské sdružení přijalo název Šachový klub Rakovník (dále jen ŠKR) a jeho sídlem je Rakovník.
 2. ŠKR vyvíjí svoji činnost na území České republiky a v případě možnosti i v zahraničí.
 3. ŠKR je nástupcem šachového oddílu TJ Lokomotiva Rakovník, za nějž přebírá majetek a závazky.
 1. ŠKR sdružuje příznivce šachové hry a umožňuje jim, aby se svému zájmu mohli věnovat.
 2. ŠKR propaguje šachovou hru na okrese Rakovník a mezi mládeží.
 3. ŠKR se zúčastňuje na společenském životě v okrese Rakovník a blízkém okolí.
 4. ŠKR pořádá šachové akce pro hráče z celého světa
 5. ŠKR pořádá akce vedoucí šachisty k aktivnímu provozování dalších sportů
 6. ŠKR umožňuje svým členům, aby se mohli zúčastňovat akcí pořádaných šachovými organizacemi

Členství

 1. Členem ŠKR se stane fyzická osoba, která podá písemnou žádost o přijetí a jejíž přijetí bude schváleno výkonným výborem ŠKR. Výkonný výbor ŠKR má právo přijímat čestné členy ŠKR
 1. Členství v ŠKR zaniká vystoupením, vyloučením, smrtí nebo zánikem ŠKR.
 2. O vystoupení rozhodne výkonný výbor na základě písemné žádosti člena.
 3. O vyloučení člena rozhodne valná hromada na návrh výkonného výboru. Vyloučit člena je možné pouze pokud si neplní své členské povinnosti a ani po výzvě a varování neučiní nápravu, nebo jestliže svým jednáním prokazatelně poškodil dobré jméno či zájmy ŠKR.
 4. Členství v ŠKR zaniká automaticky při zániku ŠKR.

Práva a povinnosti členů

 1. Účastnit se valné hromady a hlasovat na ní.
 2. Volit a být volen do funkcí v ŠKR.
 3. Účastnit se klubového života.
 1. Účastnit se valné hromady.
 2. Účastnit se klubového života.
 1. Současně s přihláškou uhradit jednorázové zápisné ve výši ročního členského příspěvku.
 2. Složit nejpozději do konce února roční členský příspěvek,jehož výši stanoví valná hromada.
 3. Dodržovat stanovy, usnesení a opatření přijatá valnou hromadou a výkonným výborem.
 4. Účastnit se klubového života.
 1. Dodržovat stanovy, usnesení a opatření přijatá valnou hromadou a výkonným výborem.
 1. Současně s přihláškou uhradit jednorázové zápisné ve výši ročního členského příspěvku.
 2. Složit nejpozději do konce února roční členský příspěvek,jehož výši stanoví valná hromada.
 3. Dodržovat stanovy, usnesení a opatření přijatá valnou hromadou a výkonným výborem.

Organizace

 1. Valná hromada
 2. Výkonný výbor
 3. Místopředseda
 4. Předseda
 5. Kontrolní a revizní komise
 1. Je nejvyšším orgánem ŠKR.
 2. Členové klubu zde uplatňují svá práva řídit a kontrolovat veškeré záležitosti a činnost ŠKR.
 3. Je svolávána výkonným výborem nejméně jednou do roka.
 4. Dále musí být svolána požádá-li o to písemně třetina řádných členů ŠKR.
 5. Výroční valná hromada musí být uskutečněna nejpozději do 15. ledna následujícího roku.
 6. Musí být svolána nejméně 14 dnů předem a pozvánka musí obsahovat termín, místo konání a program jednání. V případě pochybností rozhoduje datum odeslání pozvánky.
 7. Volí a odvolává členy výkonného výboru a členy kontrolní a revizní komise
 8. Schvaluje změny a doplňky stanov a závazných směrnic, zprávu o činnosti a hospodaření a plán činnosti.
 9. Je usnášení schopná, jsou-li přítomny nejméně dvě třetiny řádných členů.
 10. Rozhodnutí potvrzuje přijaté usnesení, které je odsouhlasené nadpoloviční většinou hlasů přítomných řádných členů.
 11. Vznik a zánik sdružení, stanovy a jejich změny či doplňky musí být schváleny dvoutřetinovou většinou hlasů přítomných řádných členů.
 12. Hlasování se provádí součtem hlasů.
 1. Výkonný výbor je řídícím orgánem ŠKR mezi valnými hromadami.
 2. Má pět členů, kteří jsou voleni na dobu dvou let.
 3. Volí ze svého středu předsedu a místopředsedu ŠKR.
 4. Schází se podle potřeby, nejméně jednou za dva měsíce.
 5. Připravuje jednání valné hromady a řídí činnost ŠKR.
 6. Rozhoduje o přijetí nových členů.
 7. Deleguje zástupce na konferenci Regionálního šachového svazu Kladno.
 8. Rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů za účasti nejméně tří členů.
 9. V případě rovnosti hlasů platí hlas předsedy dvakrát.
 1. Zastupuje ŠKR navenek jako jednatel.
 2. Je volen na dobu dvou let.
 3. Jeho funkční období je shodné s funkčním obdobím výkonného výboru.
 4. Řídí jednání valné hromady a výkonného výboru.
 1. Zastupuje předsedu v jeho nepřítomnosti s plnými pravomocemi předsedy.
 2. Je volen na dobu dvou let.
 3. Jeho funkční období je shodné s funkčním obdobím výkonného výboru.
 1. Má tři členy, kteří jsou voleni na dobu dvou let.
 2. Kontroluje činnost výkonného výboru a hospodaření.
 3. Je povinna zkoumat každou stížnost člena ŠKR.
 4. Ze své činnosti je zodpovědná pouze valné hromadě.

Volby

 1. Každý řádný člen má 1 hlas.
 2. Valná hromada volí volební komisi, výkonný výbor a kontrolní a revizní komisi.
 3. Příprava a průběh voleb výkonného výboru a kontrolní a revizní komise se řídí vyhlášením předsedy volební komise.
 4. Volba se uskutečňuje zvednutím ruky.
 1. Volbu volební komise v počtu 3 členů, provádí veřejným hlasováním předseda.
 2. Volí si ze svého středu předsedu.
 3. Sestavuje kandidátku výkonného výboru, organizuje volby, zajišťuje výsledky voleb a jejich zveřejnění.
 4. Provádí představení kandidátů.
 1. Zvolenými se stávají kandidáti s nejvyšším počtem hlasů.
 2. Výsledky voleb potvrdí volební komise zápisem, který musí obsahovat počet přítomných řádných členů, přehled počtu hlasů pro jednotlivé kandidáty a jména zvolených členů výkonného výboru a kontrolní a revizní komise.
 3. Volby nabývají účinnosti vyhlášením jejich výsledků.

Hospodaření

 1. Zdrojem příjmů jsou členské příspěvky, dary a výnosy z vlastní činnosti.
 2. Příjmy jsou využity na úhradu nákladů spojených s činností klubu, na příspěvky za členství v jiných organizacích a na úhradu služeb poskytovaných členům klubu.
 1. Vedení účetní evidence zajišťuje hospodář s využíváním běžného bankovního účtu.
 2. Uzavření účtů za každý rok předkládá hospodář kontrolní a revizní komisi, která provede kontrolu a konečnou zprávu předá ke schválení valné hromadě.

Závěrečná ustanovení

 1. Činnost ŠKR zaniká usnesením valné hromady nebo pravomocným rozhodnutím ministerstva vnitra České Republiky podle ustanovení § 12, písm. b, zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů.
 1. Registrace stanov, které byly přijaty valnou hromadou pro činnost Šachového klubu Rakovník je u ministerstva vnitra České republiky.

[ ZPĚT ]